Hướng dẫn cài đặt Apache + Mysql + PHP

Apache, MySQL và PHP là nền tảng để cho các Webmaster có thể triển khai hệ thống các website Online. Bài viết này TanDev.Info sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu.
I. Cài đặt PHP 7.2

Bạn cần cài thêm các Addon hỗ trợ PHP

II. Cài đặt Apache2

III. Cài đặt MySql

IV. Restart Services

V. Open Acccess In Firewall
VI. Tùy chỉnh các thông số khác
Các Mod cần Enable trước khi các bạn sử dụng

Phân quyền cho thư mục www

Khi bạn truy cập localhost/phpmyadmin hiển thị lỗi 404 thì bạn có thể thêm đoạn code sau vào /etc/apache2/apache2.conf

Đừng quên điều chỉnh trong /etc/apache2/apache2.conf

Sau khi các bạn hoàn tất các bước trên thì Restart lại Apache

 

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *