Dịch Ngôn ngữ thủ công trên WordPress

Ngoài các Plugin dịch đã có hiện nay thì bạn có thể dùng cách này để sửa những đoạn text tiếng anh một cách nhanh chóng sang ngôn ngữ tiếng Việt

 

You May Also Like

About the Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *